Om Biologisk Gødning

Hvad er en biologisk gødning?

I vor termonologi er en biologisk gødning, en gødning som udover indholdet af uorganiske næringsstoffer tillige indeholder kulhydrater (CH2O)n. Gødningen kan derudover indholde andre organiske næringsstoffer, aminosyrer etc. 

 

BioGolf® er med sin sammensætning en ægte biologisk gødning. Karakteristisk for BioGolf® er, at den ikke kun tilfører planterne næringsstoffer, men med sit indhold af kulhydrater samtidig tilfører jordens mikroliv næring. Et ikke uvæsentligt resultatet ved gødskning med BioGolf® gødning er planter med en meget høj sundhedsstatus. 

 

Kulhydraternes betydning for mikrolivet

Uafhængig forskning (Parent 1996) har vist, at en aktiv mikrobiel fauna giver sunde planter, stabile strukturer i vækstmassen, mindre udvaskning af næringsstoffer og en øget tilgængelighed af en række næringsstoffer. 


Der er endvidere foretaget undersøgelser som indikerer at mikroorganismer - helt naturligt - producerer antibiotika og vitaminer som aktivt absorberes af planterne. Der er således en betydelig motivation til, at sikre, at mikrolivet får så optimale betingelser som overhovedet mulig. En enkel og meget effektiv, måde at forbedre mikrolivets vilkår på, er ved at tilføre kulhydrater - idet manglen på lettilgængelige kulstofkilder er den mest begrænsende faktor for vækst af mikroorganismer i jord (Parent 1996). 
 

Et aktivt mikroliv

Et aktivt mikroliv har, udover førnævnte grunde, stor betydning da mikroorganismerne, gennem udskillelse af polysaccharider, blandt andet bidrager til, at danne stabile jordaggregater. Disse dannes via adsorbtion af polysaccahrider som hæfter sig til lerpartikler. Dette har betydning på alle green´s, men især på sandholdige green´s med lav CEC (kationsombytningskapacitet) er denne proces af betydning idet udvaskningen af bl.a. kvælstof reduceres. 

 

Polysaccahriderne

Polysaccahriderne, danner forbindelser med jern, aluminium, zink og kobber og gør disse mere tilgængelige for græsset. Mikroorganismerne gør desuden uvurderlig nytte ved at nedbryde organisk materiale, hvilket giver en øget nedbrydning af filtlaget. Denne nedbrydning (mineralisering) frigiver blandt andet kvælsstof, svovl, fosfor og jern til gavn for planterne. 

BioGolf® gødningerne begunstiger, med sit indhold af kulhydrater, en aktiv mikrobiel fauna. Dette giver greenkeeperen betydelige muligheder for, i sammenligning med traditionelle uorganiske og organiske gødninger, at reducere tilførselen af en række næringsstoffer, herunder kvælstof. Det giver BioGolf® en stærk miljøprofil. 

 

Kulhydraternes direkte betydning for græsserne

Som det ses af det ovenstående er lettilgængelige kulhydrater af meget stor betydning for mikrolivet i jorden, men også græsserne har en direkte fordel af, at få tilført planteoptagelige kulhydrater, sukrose, som i mindre omfang kan optages direkte af bladene (Parent 1996). 

Et lager af kulhydrater i planten er vigtig, gennem hele vækstsæsonen, da kulhydraterne fungerer som en direkte kilde til energi ved genvækst, hvis/når græsset bliver udsat for skade, sygdomme, stress og slitage. Endvidere er kulhydratindholdet i planten en yderst vigtig faktor i græsset vinterfasthed (Beard (1973). 


Konklusion:

Tilførsel af kulhydrater medfører blandt andet: 

  • En bedre jordstruktur
  • En højere CEC ((kationsombytningskapacitet)
  • En øget tilgængelighed af en række næringsstoffer
  • En øget nedbrydning af filtlaget
  • Samtidigt med at:
  • Græsserne hurtigere regenerer efter skade, sygdomme, stress og slitage
  • Græsserne får en højere sundhedsstatus
  • Græsserne får en øget vinterfasthed 
  • Græssene er i bedre kondition om foråret

BioGolf® gødningerne giver, som det fremgår af ovenstående, helt unikke muligheder for, samtidigt at tilføre næringsstoffer til både planter og mikroorganismer og vi kan derfor trygt sige at 
BioGolf® - er et gødningskoncept i harmoni med naturen