Handels- og leveringsbetingelser for B2B

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nærværende almindelige betingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for Sælger A/S’ (herefter benævnt ”Sælger”) levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og Sælger A/S indgåede aftale på Sælgers hjemmeside bionutria.dk (herefter benævnt ”Aftalen”).

 

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser.

 

2 Ydelsernes omfang

Sælgers ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i Sælgers ordrebekræftelse.

 

3 Aftaleindgåelse

Endelig Aftale om køb anses først indgået, når Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse herpå til Køber.

 

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

 

4 Leveringstidspunkt

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er oplyste leveringstider fastsat efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Såfremt Sælger ikke kan opfylde til oplyst tid, vil Køber modtage skriftlig underretning herom med så vidt muligt oplysninger om, hvornår levering kan antages at kunne ske.

 

Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil Sælger forsøge at reducere forsinkelsen i videst muligt omfang. Sælger påtager sig dog intet ansvar for eventuelle mindre forsinkelser.

 

Såfremt et aftalt leveringstidspunkt overskrides med mere end 20 arbejdsdage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Sælger eller forhold, for hvilke Sælger er ansvarlig, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af Aftalen. Sælger fraskriver sig dog ethvert erstatningsansvar som følge af forsinkelsen, og Købers eneste sanktion ved væsentlig forsinkelse er ophævelse af købet.

 

5 Levering og risikoens overgang

Med mindre andet er aftalt, anses levering af varer for sket, når varerne er udleveret fra Sælgers lager i [Purhus (ab lager).

 

Sælger kan, hvis Køber vælger dette ved bestilling af varerne på hjemmesiden, på Købers regning og risiko foranledige transporten af varer gennemført frem til Køber.

 

Risikoen for varer overgår til Køber på leveringstidspunktet.

 

6 Fortrydelsesret

Der ydes ingen fortrydelsesret til Køber i henhold til nærværende betingelser.

 

7 Priser og fakturering

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Sælgers ordrebekræftelse.

 

Sælger er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker.

 

Bemærk venligst: Priserne på webshoppen er alene gældende i Danmark. Skal varen leveres udenfor Danmarks grænser, opkræves et tillæg for fragt.

For yderlige information kan du kontakte kundeservice@bionutria.dk

 

Please note: Prices on the webshop is only valid in Denmark. By delivery locations outside Denmark we will charge a surcharge for transportation.

For further information please contact kundeservice@bionutria.dk

 

8  Betaling

Er varerne ikke betalt med betalingskort ved bestillingen gælder følgende:

 

De af Sælger fremsendte fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af fakturaen.

 

Ved forsinket betaling er Sælger berettiget til at opkræve morarenter på 2% pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

 

Såfremt der leveres løbende, og der foreligger forsinket betaling fra Købers side af en fremsendt faktura, er Sælger berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til Køber eller suspendere yderligere arbejde og/eller i denne forbindelse kræve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til Købers forsinkelse med betalingen.

 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til varer indtil den fulde købesum er erlagt.

 

9 Fejl og mangler

Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering så grundigt som forholdet nødvendiggør det for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

 

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor Sælger straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. Sælger er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over inden 1 uge fra levering af den fejlbehæftede vare.

 

Sælger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Sælgers forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer.

 

Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan Sælger vælge, hvorvidt Sælger vil:

      a) afhjælpe fejlen,

      b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller

      c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen.

 

I det tilfælde hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelsfri del og/eller instruktion for afhjælpning.

 

Såfremt Sælger vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er Sælger forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver, og på egen bekostning at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering.

 

Såfremt Sælger ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give Sælger en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Sælger modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen.

 

Har Sælger ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede i forhold til den samlede leverance og pris.

 

Såfremt fejlen er væsentlig, kan Køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejlbehæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke-fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

 

Ophæver Køber, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af nærværende Betingelser.

 

Køber kan ikke rejse andre krav mod Sælger i anledning af fejl.

 

Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives Sælger, skal Køber erstatte de udgifter, Sælger måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

 

Ombytning eller reparation af varer medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode.

 

10 Ophævelse

Såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Aftalen, herunder nærværende Betingelser, er den ikke-misligholdende part berettiget til med et rimeligt varsel at ophæve Aftalen, dersom den misligholdende part ikke inden varslets udløb afhjælper misligholdelsen. Et sådant rimeligt varsel kan ikke være kortere end 10 arbejdsdage.

 

Levering eller betaling indenfor varslet betragtes som afhjælpning af misligholdelsen.

 

11 Ansvarsbegrænsning

Parterne er ansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende betingelser.

 

Sælger kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, datatab, tabt avance, rentetab eller omkostninger, som kan henføres til tredjemand, samt andet indirekte tab eller skade.

 

Sælger er dog ansvarlig for indirekte tab, som forvoldes ved grov uagtsomhed eller fortsæt.

 

I tilfælde af at Sælger ifalder erstatningsansvar uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende ordres nettovederlag, dog maksimalt et beløb på DKK 200.000 pr. indgået ordre.

 

Sælger er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

 

12 Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, brand, vandskade, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, omfattende virus- eller malware-angreb samt indtrædelse af force majeure iht. nærværende bestemmelse hos underleverandører.

 

Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest og inden for 20 arbejdsdage meddele den anden part, at en force majeure-situation er indtrådt.

 

Såfremt en force majeure-situation varer mere end 60 dage, er den anden part berettiget til at annullere Aftalen. En sådan annullation får virkning for fremtiden, idet Køber senest 10 dage efter annullationen skal betale for varer leveret på annullationstidspunktet. Herefter kan ingen af parterne gøre yderligere krav gældende mod den anden part.

 

13 Tavshedspligt

I forbindelse med Aftalens udførelse kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

 

Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

 

14 Personoplysninger

14.1 Behandling af personoplysninger

Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Køber og besøgende på Sælgers hjemmeside.

 

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at opfylde parternes Aftale, herunder ved videregivelse af oplysninger til bank, fragtmand m.fl. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

 

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Købers PC.

 

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annoncekampagner mv.).

 

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Købers navn, adresse, telefonnummer, CVR-nr., e-mailadresse, samt evt. betalingskort nr., som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Informationerne, bortset fra betalingskort oplysninger, transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Sælger på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status.

 

Desuden registreres Købers IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

 

14.2 Nyhedsbrev

Køber kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger således, at Køber løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Køber selv på hjemmesiden.

 

14.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger

Køber kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 18 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Køber. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Køber, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

 

14.4 Markedsføring

Oplysninger om Købers - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Sælger til at opfylde købers bestilling og informere Køber, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

 

14.5 Opbevaring og sletning af oplysninger

Oplysninger vedrørende Køberens bestilling samt eventuelle andre købsoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

 

15 Underleverandører

Sælger er berettiget til frit at anvende underleverandører. Sådanne underleverandører pålægges tavshedspligt i samme omfang som Sælger.

 

16 Fortolkning og ændringer

Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og Sælger. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen.

 

Betingelserne kan af Sælger revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

 

17 Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller Sælgers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Sælgers til enhver tid værende hjemsted ved byretten i Randers

 

18 Oplysninger om sælger

BioNutria Denmark ApS

CVR: 21403644

 

Europavej 6

8990  Fårup

 

bio@bionutria.dk

 

04-11-2014