EKOLOGISKT JORDBRUK » Handelsbetingelser B2B

Köp- och leveransvillkor för B2B

1 De allmänna villkorens ändamål och omfattning

Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”villkoren”) fastställer de närmare bestämmelserna kring säljarföretagets (nedan kallat ”säljaren”) leverans av varor till en icke-användare/företagare (nedan kallad ”köparen”), enligt beskrivningen i det avtal som ingås mellan köpare och säljare på säljarens hemsida bionutria.dk (nedan kallat ”avtalet”).

Såvida inte något annat har avtalats skriftligen ska de allmänna villkor som anges nedan vara gällande och äga företräde framför köparens eventuella allmänna villkor.

 

2 Tjänsternas omfattning

Säljarens tjänst består av leverans av varor, vars närmare utformning, omfattning och leveranstidpunkt beskrivs i säljarens orderbekräftelse.

 

3 Avtalets ingående

Slutligt avtal om köp anses ha ingåtts först när säljaren har skickat en orderbekräftelse om detta till köparen.

Säljaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och uppgifter i materialet som utarbetats av tredje part. Detta gäller alla former av säljmaterial, beskrivningar, bruksanvisningar, innehåll på andra webbplatser o.s.v.

 

Leveranstidpunkt

Såvida inte något annat har avtalats skriftligen är de angivna leveranstiderna fastställda efter bästa förmåga och med förbehåll för mellanled. Om säljaren inte kan uppfylla den angivna leveranstiden kommer köparen att få ett skriftligt meddelande om detta, i möjligaste mån med information om när leveransen beräknas kunna ske.

Om leveranstidpunkten inte kan hållas kommer säljaren i möjligaste mån att försöka reducera förseningen. Säljaren tar dock inget ansvar för eventuella mindre förseningar.

Om en avtalad leveranstidpunkt överskrids med mer än 20 arbetsdagar, och förseningen endast beror på säljaren eller på faktorer som säljaren ansvarar för, betraktas detta som en betydande avtalsöverträdelse. Säljaren frånsäger sig dock alla former av ersättningsansvar till följd av förseningen, och köparens enda sanktion vid betydande försening är hävning av köpet.

 

5 Leverans och överföring av risk

Såvida inte något annat har avtalats anses leveransen av varorna ha skett när varorna har skickats från säljarens lager i Randers NØ (ab lager).

Säljaren kan, om köparen väljer detta vid beställning av varor på hemsidan, på köparens räkning och risk ta hand om transporten av varor hela vägen fram till köparen.

Risken för varorna övergår till köparen vid leveranstidpunkten.

 

6 Ångerrätt

Köparen har ingen ångerrätt enligt dessa villkor.

 

7 Priser och fakturering

Det avtalade priset för de beställda varorna framgår av säljarens orderbekräftelse.

Säljaren har rätt att fakturera köparen för betalning av varor efterhand som leveransen sker.

 

Observera följande: Priserna i webbshoppen gäller endast i Danmark. För leverans av varor utanför Danmarks gränser tillkommer en fraktavgift.

För ytterligare information, kontakta kundeservice@bionutria.dk

Please note: Prices on the webshop are only valid in Denmark. For delivery locations outside Denmark we will charge a surcharge for transportation.

For further information please contact kundeservice@bionutria.dk

 

8  Betalning

Om varorna inte har betalats med betalkort vid beställningen gäller följande:

De fakturor som säljaren skickar förfaller till betalning 14 dagar efter fakturadatum, såvida inte något annat framgår av fakturan.

Vid försenad betalning har säljaren rätt att kräva en förseningsavgift på 2 % per påbörjad månad av det totala utestående beloppet från och med förfallodagen. Försenad betalning av en faktura anses alltid som en betydande avtalsöverträdelse.

Om leveranser sker löpande och det föreligger en försenad betalning av en skickad faktura från köparens sida har säljaren rätt att avbryta eventuella kommande leveranser till köparen eller pausa ytterligare arbete och/eller i samband med detta kräva senare leveranstidpunkter som förlängs med en period som motsvarar köparens försening av betalningen.

Säljaren förbehåller sig äganderätten till varorna fram till det att den fullständiga köpesumman har betalats.

 

9 Fel och brister

Köparen är skyldig att undersöka och testa de levererade varorna omedelbart efter leverans, så grundligt som förutsättningarna kräver, för att konstatera om det finns brister i leveransen, eller om de levererade varorna överensstämmer med orderbekräftelsen gällande såväl kvalitet som kvantitet.

För att åberopa att de levererade varorna uppvisar fel eller brister (nedan kallat ”fel”) ska köparen skriftligt reklamera till säljaren så snart felet har upptäckts. Köparen ska i förbindelse med reklamationen ange och tydligt visa hur felet yttrar sig. Säljaren är endast ansvarig för fel som köparen har reklamerat inom 1 vecka från leverans av den felaktiga varan.

Säljaren ansvarar aldrig för fel som beror på utformningen av varan, och dessa betraktas inte som en överträdelse, under förutsättning att utformningen överensstämmer med det som avtalats. Säljaren ansvarar inte heller för fel som beror på köparens egna förhållanden, exempelvis bristande underhåll, felaktig användning, användning som bryter mot säljarens anvisningar samt ändringar och ingrepp i den levererade varan av icke auktoriserade personer.

 

Vid ett fel i levererade varor kan säljaren välja om säljaren vill

      a) åtgärda felet,

      b) göra en ny eller kompletterande leverans av felaktiga varor, eller

      c) ge köparen ett proportionerligt avdrag på priset.

I de fall då det rimligen anses att köparen själv kan åtgärda felet anses ärendet avslutat vid leverans av en felfri del och/eller instruktion om hur felet åtgärdas.

 

Om säljaren väljer att åtgärda felet eller göra en ny eller kompletterande leverans är säljaren skyldig att så snabbt som situationen kräver samt på egen bekostnad åtgärda felet eller göra denna nya eller kompletterande leverans.

Om säljaren inte inom rimlig tid åtgärdar felet eller gör en ny eller kompletterande leverans av varor så snabbt som omständigheterna kräver kan köparen skriftligen ge säljaren en slutgiltig och rimlig tidsfrist för att åtgärda felet eller göra en ny eller kompletterande leverans. Denna frist ska som minst utgöra 5 arbetsdagar och tidigast löpa ut efter 20 arbetsdagar räknat från den tidpunkt då säljaren mottog köparens skriftliga reklamation gällande felet.

Om säljaren inte har åtgärdat felet eller gjort en ny eller kompletterande leverans när tidsfristen löper ut har köparen rätt till ett proportionerligt avdrag som motsvarar den felaktiga andelen av den levererade varan i förhållande till den totala leveransen och köpesumman.

Om felet är betydande kan köparen häva avtalet gällande den felaktiga andelen av varorna. Köparen kan endast häva avtalet gällande icke felaktiga varor såvida de har en sådan koppling till de felaktiga varorna att de inte rimligtvis kan fungera på ett tillfredsställande sätt på egen hand.

Om köparen häver avtalet har köparen rätt till ersättning med de begränsningar som framgår av dessa villkor.

Köparen kan inte ställa andra krav gentemot säljaren vid eventuella fel.

Om köparen har reklamerat ett fel och det visar sig att inget fel föreligger som kan tillskrivas säljaren ska köparen ersätta de utgifter som säljaren kan ha haft i samband med detta, bland annat undersöknings- och fraktkostnader.

Byte eller reparation av varor medför inte att en ny reklamationsperiod påbörjas.

 

10 Hävning

Om en betydande överträdelse mot avtalet föreligger, inklusive mot dessa villkor, är den part som utsatts för överträdelsen berättigad att häva avtalet med rimlig tidsfrist, såvida inte den part som gjort sig skyldig till överträdelsen åtgärdar denna innan tidsfristen löpt ut. En sådan rimlig tidsfrist får inte vara kortare än 10 arbetsdagar.

Leverans eller betalning inom tidsfristen tolkas som att överträdelsen har åtgärdats.

 

11 Ansvarsbegränsning

Parterna ansvarar gentemot varandra enligt dansk lagstiftning, med de begränsningar som följer av dessa villkor.

Säljaren kan i inget fall, oavsett graden av oaktsamhet, göras ansvarig för indirekt förlust av något slag, inklusive, men inte begränsat till, driftförlust, dataförlust, förlorad vinst, förlorade intäkter eller kostnader som kan hänföras till tredje part, samt annan indirekt förlust eller skada.

Säljaren ansvarar dock för indirekt förlust som orsakas genom grov eller medveten oaktsamhet.

Om säljaren har ett ersättningsansvar med anledning av ovanstående ska ersättningsansvaret alltid vara begränsat till den aktuella beställningens nettobelopp, dock maximalt ett belopp på DKK 200 000 per ingången beställning.

Säljaren har ett produktansvar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning, men åtar sig inget ytterligare ansvar. Allt produktansvar som inte omfattas av lagstiftningen frånsägs således uttryckligen.

 

12 Force majeure

Ingen av parterna kan göras ansvariga för händelser som betecknas som force majeure, inklusive, men inte begränsat till, krig, konflikter, upplopp, strejk, brand, vattenskador, eldsvåda, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller exportförbud, trafikstörningar, avbrott eller störningar i energiförsörjningen, omfattande angrepp av datavirus eller malware samt vid förekomst av force majeure enligt dessa bestämmelser hos underleverantörer.

Om force majeure inträffar ska den drabbade parten snarast och inom 20 arbetsdagar meddela den andra parten att en force majeure-situation har inträffat.

Om en force majeure-situation varar i mer än 60 dagar har den andra parten rätt att annullera avtalet. En sådan annullering får konsekvenser för framtiden, eftersom köparen senast 10 dagar efter annulleringen ska betala för varor som levererats vid tidpunkten för annulleringen. Härefter kan ingen av parterna ställa ytterligare krav gentemot den andra parten.

 

13 Tystnadsplikt

I förbindelse med avtalets utförande kan båda parter få tillgång till konfidentiell information och annat konfidentiellt material från varandra. Båda parter ansvarar för att de själva samt deras anställda och underleverantörer i varje hänseende behandlar de mottagna uppgifterna konfidentiellt. Denna bestämmelse gäller utan tidsbegränsning.

Utöver dessa bestämmelser gäller övriga bestämmelser om sekretess och affärshemligheter i enlighet med dansk lagstiftning.

 

14 Personuppgifter

14.1 Behandling av personuppgifter

Säljaren omfattas av den danska dataskyddsförordningen, och all behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Säljaren är, i enlighet med dataskyddsförordningen, personuppgiftsansvarig i förhållande till alla de uppgifter som registreras om köparen och besökare på säljarens hemsida.

Inga personuppgifter som registreras av säljaren kommer vid någon tidpunkt att överföras, säljas eller göras tillgängliga för tredje part, förutom i den omfattning som krävs för att uppfylla parternas avtal, inklusive vid överföring av uppgifter till bank, fraktföretag o.s.v. All information förvaras på ett säkert sätt och är endast tillgänglig för betrodda medarbetare hos säljaren.

På hemsidan används cookies för att styra innehållet i varukorgen och andra funktioner. En cookie är en fil som sparas på köparens dator.

På hemsidan används dessutom cookies för statistiska ändamål. Det innebär att ett statistiksystem samlar in anonym information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare hemsidan har haft, vilken hemsida eller annan plats (online-annonskampanj, banner-annons, länkar m.m.) besökaren kommer från, hur många sidor som öppnas på säljarens hemsida och vilka, samt vilka sidor/undersidor hemsidan lämnas från, o.s.v. Cookies används enbart i syfte att optimera hemsidan och dess funktioner, samt för att mäta effektiviteten av olika marknadsföringssatsningar (annonskampanjer m.m.).

Vid köp på hemsidan ber säljaren om köparens namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, e-postadress samt ev. betalkortsnummer. Dessa uppgifter krävs för att kunna utföra beställningen och används uteslutande för att behandla beställningen. Denna information, bortsett från betalkortsinformationen, överförs och lagras elektroniskt i okrypterad form. Själva ”kontraktet” (köpeavtalet) lagras inte hos säljaren på ett sådant sätt att kunden senare kan logga in och se/ändra status.

Dessutom registreras köparens IP-adress, varifrån ett ev. köp genomförs. Denna information används normalt inte, men kan användas vid en ev. polisundersökning. Alla falska beställningar polisanmäls!

 

14.2 Nyhetsbrev

Köparen kan välja att få sin e-postadress ansluten till en mailinglista hos säljaren så att köparen löpande tar emot nyheter och annan information från säljaren. Denna tjänst kan köparen själv vid var tid och utan kostnad välja att anmäla sig till eller avanmäla sig från via hemsidan.

 

14.3 Rätt till information om och invändning mot personuppgiftsbehandling

Köparen kan kontakta säljaren via kontaktuppgifterna som anges i punkt 18 nedan om köparen vill ha information om vilka personuppgifter som registreras och behandlas om köparen. Med anledning av ev. invändningar genomför säljaren radering och/eller rättelse i den omfattning köparen önskar, under förutsättning att detta inte förhindrar genomförandet av ett köpeavtal eller bryter mot lagstiftningen.

 

14.4 Marknadsföring

Personuppgifter om köparen – namn, adress, e-post m.m. – används enbart av säljaren för att uppfylla köparens beställning och informera köparen vid oförutsedda problem med leveransen.

 

14.5 Lagring och radering av information

Information om köparens beställning samt eventuell annan köpinformation lagras i 5 år, såvida inte dansk lagstiftning kräver längre lagring, varefter informationen automatiskt raderas, såvida inte informationen fortfarande är relevant för säljaren, exempelvis för att genomföra nya beställningar eller liknande. Detta sker bl.a. för att säkerställa korrekt hantering av eventuella reklamationer.

 

15 Underleverantörer

Säljaren har rätt att fritt anlita underleverantörer. Sådana underleverantörer omfattas av tystnadsplikt i samma omfattning som säljaren.

 

16 Tolkning och ändringar

Dessa villkor gäller såvida inte ett explicit och skriftligt undantag har överenskommits mellan köparen och säljaren. Senare undantag från avtalet eller villkoren kan endast ske genom utfärdande av ett nytt avtal eller skriftligt tillägg till avtalet.

Villkoren kan när som helst revideras och/eller ändras av säljaren. Redan ingångna avtal berörs inte av detta.

 

17 Tillämplig lag och behörig domstol

Tvister mellan parterna som härrör från villkoren, avtalet eller säljarens tjänster i övrigt, och som inte kan lösas i godo mellan parterna, ska avgöras enligt dansk lagstiftning vid allmän domstol på säljarens vid var tid befintliga säte vid tingsrätten i Randers.

 

18 Information om säljaren

BioNutria Denmark ApS

Org.nr: 21403644

 

Europavej 6

8990 Fårup, Danmark

 

bio@bionutria.dk

 

04-11-2014