AGRICULTURA ECOLOGICĂ » Condiții de comercializare B2B

Termene și condiții de vânzare și de livrare pentru B2B

Scopul și domeniul de aplicare al termenelor și condițiilor

Prezentele termene și condiții (denumite în continuare „Termene și condiții”) stabilesc termenii și condițiile în care Vânzătorul A/S (denumit în continuare „Vânzătorul”) livrează bunuri unui neconsumator/comerciant (denumit în continuare „Cumpărătorul”), astfel cum este descris în contractul încheiat între Cumpărător și Vânzătorul A/S pe site-ul bionutria.dk al Vânzătorului (denumit în continuare „Contact”).

 

Domeniul de aplicare a prestațiilor

Serviciul vânzătorului constă într-o livrare de produse ale căror detalii sunt descrise în confirmarea comenzii Vânzătorului.

 

Încheierea contractului

Un contract final de vânzare-cumpărare nu se consideră încheiat înainte ca Vânzătorul să fi trimis o confirmare a comenzii către Cumpărător.

 

Vânzătorul își declină orice răspundere pentru erorile și informațiile conținute în materialele elaborate de terți. Acest lucru este valabil pentru orice material promoțional, descriere, ghid de utilizare, conținut de pe alte site-uri etc.

 

Termenul de livrare

Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, termenele de livrare declarate sunt stabilite pe baza celei mai bune estimări și fac obiectul vânzărilor intermediare. În cazul în care Vânzătorul nu poate respecta termenul stabilit, Cumpărătorul va fi informat în scris, cu informații cât mai detaliate cu privire la momentul în care se poate presupune că livrarea are loc.

 

Cu toate acestea, în cazul în care termenul de livrare nu poate fi respectat, Vânzătorul va încerca să reducă întârzierea în cea mai mare măsură posibilă. Cu toate acestea, Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru întârzieri minore.

 

În cazul în care un termen de livrare convenit este depășit cu mai mult de 20 de zile lucrătoare, iar întârzierea este imputabilă exclusiv Vânzătorului sau circumstanțelor pentru care Vânzătorul este răspunzător, acest lucru este considerat o încălcare semnificativă a Contractului. Cu toate acestea, Vânzătorul renunță la orice răspundere pentru întârziere, iar singura penalizare a Cumpărătorului pentru întârzierea semnificativă este anularea achiziției.

 

Livrarea și transferul riscului

Cu excepția cazului în care se convine altfel, se consideră că livrarea de produse a avut loc atunci când produsele sunt livrate de la antrepozitul Vânzătorului din [Purhus (franco antrepozit)].

 

În cazul în care Cumpărătorul alege acest lucru prin comandarea produselor pe site, Vânzătorul poate, pe cheltuiala și pe riscul Cumpărătorului, să organizeze transportul produselor până la Cumpărător.

 

Riscul privind produsele este transferat Cumpărătorului în momentul livrării.

 

Dreptul de retragere

Cumpărătorului nu i se acordă niciun drept de retragere în conformitate cu aceste termene și condiții.

 

Prețuri și facturare

Prețul convenit pentru produsele comandate este stabilit în confirmarea comenzii Vânzătorului.

 

Vânzătorul are dreptul să factureze Cumpărătorul pentru plata produselor pe măsură ce are loc livrarea.

 

Vă rugăm să rețineți: Prețurile magazinului online sunt valabile exclusiv în Danemarca. În cazul în care produsele sunt livrate în afara granițelor Danemarcei, se percepe o taxă de transport.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați kundeservice@bionutria.dk

 

Please note: Prices on the webshop is only valid in Denmark. By delivery locations outside Denmark we will charge a surcharge for transportation.

For further information please contact kundeservice@bionutria.dk

 

Plata

În cazul în care produsele nu au fost plătite cu cardul de plată la momentul comenzii:

 

Facturile trimise de Vânzător trebuie plătite în termen de 14 zile de la data facturii, cu excepția cazului în care se prevede altfel pe factură.

 

În cazul întârzierii plății, Vânzătorul are dreptul de a solicita o dobândă penalizatoare de 2 % pe lună începută pentru suma totală restantă de la data scadenței. Plata cu întârziere a unei facturi este întotdeauna considerată o încălcare gravă a Contractului.

 

În cazul în care există o livrare continuă și are loc o plată cu întârziere din partea Cumpărătorului a unei facturi trimise, Vânzătorul are dreptul de a reține orice livrare viitoare către Cumpărător sau de a suspenda lucrările ulterioare și/sau, în acest sens, de a solicita ca termenele de livrare ulterioare să fie amânate cu o perioadă corespunzătoare perioadei de întârziere a plății de către Cumpărător.

 

Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra produselor până la plata integrală a prețului de achiziție.

 

Defecte și omisiuni

Cumpărătorul are obligația de a examina și de a testa produsul imediat după livrare, atât de aprofundat pe cât o impun circumstanțele, pentru a determina dacă acesta prezintă defecte sau dacă respectă comanda confirmată atât din punctul de vedere al calității, cât și al cantității.

 

Pentru a susține că produsul are defecte (denumite în continuare „Defecte”), Cumpărătorul trebuie să notifice în scris Vânzătorul imediat după ce defectul a fost detectat sau ar fi trebuit să fie detectat. În momentul notificării, Cumpărătorul trebuie să indice și, la cerere, să cum se manifestă defectul. Vânzătorul este singurul răspunzător pentru defectele pe care Cumpărătorul le-a notificat în termen de o săptămână de la livrarea produsului defect.

 

Vânzătorul nu este niciodată răspunzător și nu este se consideră o neîndeplinire a obligațiilor în cazul în care există defecte datorate formei produsului, cu condiția ca forma să fie în conformitate cu contractul. De asemenea, Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele cauzate de circumstanțele proprii ale Cumpărătorului, cum ar fi lipsa întreținerii, utilizarea necorespunzătoare, utilizarea diferită de cea prevăzută în instrucțiunile Vânzătorului, precum și modificările și intervențiile în ceea ce privește produsul de către persoane neautorizate.

 

În cazul în care există defecte ale produselor livrate, Vânzătorul poate alege dacă:

      (a) va repara defectul;

      (b) va înlocui produsele defecte sau va face o nouă livrare; sau

      (c) va acorda Cumpărătorului o reducere proporțională a prețului.

 

În cazurile în care se consideră în mod rezonabil că Cumpărătorul poate repara el însuși produsul, se consideră că repararea a fost finalizată prin trimiterea unei părți fără defecte și/sau a unei instrucțiuni de reparare.

 

În cazul în care Vânzătorul alege să repare, să efectueze înlocuirea sau să facă o nouă livrare, Vânzătorul este obligat, cu rapiditatea impusă de circumstanțe și pe propriile speze, să efectueze o astfel de reparație, înlocuire sau nouă livrare.

 

În cazul în care Vânzătorul nu efectuează repararea, înlocuirea sau o nouă livrare a produselor într-un termen rezonabil, cu rapiditatea impusă de circumstanțe, Cumpărătorul poate acorda Vânzătorului o perioadă de timp finală și rezonabilă în care să efectueze repararea, înlocuirea sau o nouă livrare. Termenul-limită este de cel puțin cinci zile lucrătoare și expiră nu mai devreme la 20 de zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul a primit notificarea scrisă a Cumpărătorului cu privire la defect.

 

În cazul în care Vânzătorul nu a efectuat repararea, înlocuirea sau o nouă livrare la termen, Cumpărătorul are dreptul la o reducere proporțională corespunzătoare proporției defecte a produsului în raport cu livrarea totală și cu prețul total.

 

În cazul în care defectul este semnificativ, Cumpărătorul poate rezilia contractul pentru proporția defectă a produselor. Cumpărătorul poate rezilia Contractul în ceea ce privește produsele fără defect numai dacă acestea sunt legate de produsele defecte, astfel încât acestea nu pot funcționa în mod corespunzător în mod autonom.

 

În cazul în care Cumpărătorul se retrage, acesta are dreptul la despăgubiri, sub rezerva limitărilor prevăzute în prezentele Termene și condiții.

 

Cumpărătorul nu poate introduce nicio altă acțiune împotriva Vânzătorului pentru defecte.

 

În cazul în care Cumpărătorul a notificat defectele și se constată că nu există defecte imputabile Vânzătorului, Cumpărătorul rambursează toate cheltuielile suportate de Vânzător în acest sens, inclusiv costurile de inspecție și de transport.

 

Înlocuirea sau repararea produselor nu dă naștere unei noi perioade de notificare.

 

Abrogarea

În cazul unei încălcări grave a Contractului, inclusiv a prezentelor Termene și condiții, partea care nu și-a îndeplinit obligațiile are dreptul de a rezilia Contractul printr-un preaviz rezonabil în cazul în care partea care nu și-a îndeplinit obligațiile nu remediază încălcarea înainte de expirarea notificării. Acest preaviz rezonabil nu poate fi mai scurt de 10 zile lucrătoare.

 

Livrarea sau plata în termen se consideră a fi o măsură de remediere a încălcării.

 

Limitarea răspunderii

Părțile sunt răspunzătoare una față de cealaltă în conformitate cu normele generale ale dreptului danez, sub rezerva limitărilor care decurg din prezentele termene și condiții.

 

În niciun caz, indiferent de gradul de neglijență, Vânzătorul nu este considerat răspunzător pentru pierderile indirecte de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile din exploatare, pierderile de date, pierderea marjei de profit, pierderile din dobânzi sau cheltuielile imputabile terților, precum și orice alte pierderi sau daune indirecte.

 

Cu toate acestea, Vânzătorul răspunde pentru pierderile indirecte cauzate de neglijență gravă sau intenție.

 

În cazul în care Vânzătorul își asumă răspunderea în pofida celor de mai sus, răspunderea va fi întotdeauna limitată la remunerația netă a comenzii în cauză, cu o sumă maximă de 200 000 DKK per comandă încheiată.

 

Vânzătorul este răspunzător pentru răspunderea pentru produse în conformitate cu legislația relevantă în vigoare în orice moment, dar nu își asumă răspunderea într-o măsură mai mare. Astfel, orice răspundere nestatutară pentru produsele cu defect este exclusă în mod expres.

 

Forță majoră

Niciuna dintre părți nu poate fi considerată răspunzătoare pentru circumstanțe considerate a reprezenta forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la războaie, revolte, răscoale, greve generale, incendiu, daune provocate de apă, incendiu, dezastre naturale, restricții valutare, interdicții de import sau export, perturbarea circulației generale, întreruperea sau defectarea aprovizionării cu energie, atacuri pe scară largă cu virus sau malware și apariția unor cazuri de forță majoră în sensul prezentei dispoziții la subcontractanți.

 

În caz de forță majoră, partea afectată informează cealaltă parte cât mai curând posibil și în termen de 20 zile lucrătoare cu privire la apariția unei situații de forță majoră.

 

În cazul în care o situație de forță majoră durează mai mult de 60 de zile, cealaltă parte are dreptul de a anula Contractul. Această anulare va produce efecte în viitor, întrucât Cumpărătorul trebuie să plătească în termen de cel mult 10 zile de la anulare produsele livrate la momentul anulării. Prin urmare, niciuna dintre părți nu poate introduce o acțiune suplimentară împotriva celeilalte părți.

 

Confidențialitate

Pe durata executării Contractului, ambele părți pot avea acces reciproc la informații confidențiale și la alte materiale confidențiale. Fiecare parte se angajează ca atât partea în cauză, cât și angajații și subcontractanții săi, să trateze datele primite în mod confidențial sub toate aspectele. Prezenta dispoziție continuă să se aplice pe o perioadă nedeterminată.

 

Pe lângă această dispoziție, se aplică și alte dispoziții privind confidențialitatea și secretele de afaceri în temeiul dreptului danez.

 

Date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vânzătorul este supus Legii daneze privind datele cu caracter personal și orice prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Legea daneză privind datele cu caracter personal. Conform Legii daneze privind datele cu caracter personal, Vânzătorul trebuie considerat operator al datelor înregistrate pe site-ul Vânzătorului cu privire la Cumpărător și vizitatori.

 

Datele cu caracter personal înregistrate de Vânzător nu sunt în niciun moment transferate, vândute sau puse la dispoziția unui terț, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a se îndeplini acordului părților, inclusiv prin furnizarea de date băncilor, transportatorului etc.

Toate informațiile sunt stocate în condiții de siguranță și sunt accesibile numai angajaților de încredere ai Vânzătorilor.

 

Site-ul utilizează cookie-uri pentru a gestiona conținutul coșului de cumpărături și alte funcționalități. Un cookie este un fișier stocat pe calculatorul Cumpărătorului.

 

Site-ul utilizează cookie-uri și pentru statisticile privind conectările la site. „Statistici privind conectarea la site” înseamnă că un sistem statistic colectează date anonime care pot oferi o imagine statistică a numărului de vizitatori ai site-ului, a site-ului de pe care a navigat vizitatorul (campanii publicitare online, bannere publicitare, linkuri etc.), a paginii și a numărului de pagini deschise pe site-ul Vânzătorului, a paginilor/subpaginilor pentru este părăsit site-ul nostru etc. Cookie-urile sunt utilizate numai în scopul optimizării site-ului și a funcționalității acestuia, astfel încât experiența de achiziție să fie facilitată și mai ușor de utilizat, precum și pentru a măsura eficacitatea activităților de marketing (campanii publicitare etc.).

 

Atunci când achiziționează de pe site, Vânzătorul solicită numele, adresa poștală, numărul de telefon, codul de înregistrare la RC (CVR), adresa de e-mail și, după caz, numărul cardului de plată, care este necesar pentru executarea comenzii și care este utilizat exclusiv pentru prelucrarea comenzii. Alte date decât cele privind cardul de plată, sunt transmise și stocate electronic în formă necriptată. „Contractul” în sine (contractul de vânzare-cumpărare) nu este stocat la vânzător astfel încât Clientul să se poată conecta ulterior și să poată vedea/modifica statutul.

 

În plus, adresa IP a Cumpărătorului este înregistrată atunci când acesta efectuează orice achiziție. În mod normal, datele nu sunt utilizate, dar pot fi utilizate în cadrul unei posibile investigații a poliției. Toate comenzile false sunt raportate poliției!

 

Buletinul informativ

În mod opțional, Cumpărătorul își poate include adresa de e-mail într-o listă de corespondență a Vânzătorului, astfel încât Cumpărătorul să primească în mod regulat știri și alte informații de la Vânzător. Cumpărătorul se poate abona la acest serviciu sau se poate dezabona în orice moment și în gratuit direct pe site.

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a se opune acestora

Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul, conform informațiilor de la punctul 18 de mai jos, dacă sunt solicitate informații despre datele care au fost înregistrate și prelucrate cu privire la Cumpărător. Pe baza oricăror obiecții, Vânzătorul va șterge și/sau va corecta în măsura solicitată de Cumpărător, cu condiția ca acest lucru să nu împiedice executarea unui contract de vânzare-cumpărare sau să nu încalce legea.

 

Marketing

Datele referitoare la numele, adresa poștală, adresa de e-mail etc. ale Cumpărătorului sunt utilizate de Vânzător exclusiv pentru a executarea comenzii Cumpărătorului și pentru a-l informa în cazul în care apar probleme neprevăzute legate de livrare.

 

Stocarea și ștergerea datelor

Datele referitoare la comanda Cumpărătorului și orice alte date privind achiziția se păstrează timp de cinci ani, cu excepția cazului în care dreptul danez prevede o stocare mai îndelungată, după care datele sunt șterse automat, cu excepția cazului în care datele rămân relevante pentru Vânzător, de exemplu în legătură cu executarea de noi comenzi sau pentru acțiuni similare. Acest lucru se realizează, printre altele, pentru a asigura tratarea corespunzătoare a oricăror reclamații.

 

Subcontractanții

Vânzătorul are dreptul de a utiliza în mod liber subcontractanți. Subcontractanții respectivi au obligația de a respecta confidențialitatea în aceeași măsură ca Vânzătorul.

 

Interpretare și modificări

Prezentele termene și condiții se aplică în măsura în care Cumpărătorul și Vânzătorul nu renunță la acestea în mod explicit și în scris. Orice derogare ulterioară de la Contract sau de la Termene și condiții se poate face numai prin elaborarea unui nou contract sau a unui addendum scris la Contract.

 

Termenele și condițiile pot fi revizuite și/sau modificate de Vânzător în orice moment. Cu toate acestea, Contractele deja încheiate nu sunt afectate.

 

Legea aplicabilă și jurisdicția

Orice litigiu între părți care decurge din Termene și condiții, din Contract sau din alte servicii oferite de Vânzător, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă între părți, trebuie soluționat în conformitate cu dreptul danez de către instanțele ordinare din districtul Vânzătorului în orice moment la Tribunalul districtual din Randers.

 

Informații despre vânzător

BioNutria Denmark ApS

Cod de înregistrare la Registrul Comerțului (CVR): 21403644

Europavej 6

8990 Fårup

Danemarca

  

4.11.2014