LUOMUVILJELY » Myyntiehdot yrityksille B2B

Tilaus- ja toimitusehdot – B2B

1 Tavanomaisten ehtojen tarkoitus ja kattavuus

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä ”Ehdot”) määrittelevät yksityiskohtaisemmat ehdot BioNutria Denmark ApS:n (jäljempänä "Myyjä") tavaroiden toimittamiselle ammattimaiselle liikkeenharjoittajalle (jäljempänä ”Ostaja”) Ostajan ja Myyjän välisessä sopimuksessa kuvatulla tavalla (jäljempänä "Sopimus").

 

Myyjästä ja Ostajasta voidaan näissä Ehdoissa käyttää kollektiivisesti nimitystä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

 

Siltä osin kuin muusta ei ole kirjallisesti sovittu, sovelletaan Ehtoja, ja ne ovat ensisijaisia​​ Ostajan mahdollisiin yleisiin ehtoihin verrattuna.

 

2 Palveluiden laajuus

Myyjän palvelu koostuu sellaisten tavaroiden toimituksesta, joiden yksityiskohtainen valmistus, laajuus ja toimitusaika on kuvattu Myyjän tilausvahvistuksessa.

 

3 Sopimuksen teko

Lopullinen Sopimus katsotaan syntyneeksi vasta, kun Myyjä on lähettänyt Ostajalle tilausvahvistuksen.

 

Myyjä kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka koskee virheita ja tietoja, jotka on kolmansien osapuolien valmistamassa materiaalissa. Tämä koskee kaikenlaista myyntimateriaalia, kuvauksia, käyttöohjeita, muiden verkkosivustojen sisältöä jne.

 

4 Toimitusajankohta

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, ilmoitetut toimitusajat määräytyvät parhaan arvion mukaan ja välimyyntivarauksin. Jos Myyjä ei pysty toimittamaan ilmoitettuun aikaan mennessä, Ostaja saa tästä kirjallisen ilmoituksen, jossa on mahdollisuuksien mukaan tiedot siitä, milloin toimituksen voidaan olettaa tapahtuvan.

 

Mikäli luvattua toimitusaikaa ei kuitenkaan voida noudattaa, Myyjä pyrkii lyhentämään viivettä mahdollisuuksien mukaan. Myyjä ei kuitenkaan ota vastuuta pienistä viivästyksistä.

 

Mikäli sovittu toimitusaika ylittyy yli 20 työpäivällä ja viivästys johtuu vain myyjästä tai myyjän vastuulla olevista olosuhteista, katsotaan tämä olennaiseksi Sopimuksen rikkomukseksi. Myyjä ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä aiheutuneista vahingoista, ja Ostajan ainoa seuraamus merkittävässä viivästymisessä on oston peruuttaminen.

 

5 Toimitus ja riskin siirto

Ellei toisin ole sovittu, tavaran toimituksen katsotaan tapahtuneen, kun tavarat on toimitettu Myyjän varastolta (Ex Works).

 

Mikäli Ostaja valitsee tämän tilatessaan tavaraa Myyjän verkkokaupasta, voi Myyjä Ostajan kustannuksella ja riskillä järjestää tavaran kuljetuksen Ostajalle.

 

Tavarariski siirtyy Ostajalle toimitushetkellä.

 

6 Peruuttamisoikeus

Ostajalle ei myönnetä peruuttamisoikeutta näiden Ehtojen mukaisesti.

 

7 Hinnat ja laskutus

Tilattujen tavaroiden sovittu hinta näkyy Myyjän tilausvahvistuksessa. Myyjällä on oikeus laskuttaa Ostajaa toimituksen tapahduttua.

 

HUOM! Verkkokaupan hinnat ovat voimassa vain Tanskassa. Mikäli tavarat toimitetaan Tanskan rajojen ulkopuolelle, veloitetaan rahtilisä.

 

Saadaksesi lisätietoja voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun s-postitse:  kundeservice@bionutria.dk

 

8 Maksu

Mikäli maksua ei ole suoritettu maksukortilla tilauksen yhteydessä, sovelletaan seuraavaa:

 

Myyjän lähettämät laskut erääntyvät 14 päivän kuluttua laskun päivämäärästä, ellei laskussa toisin mainita.

 

Mikäli maksu viivästyy, Myyjällä on oikeus periä 2 %:n viivästyskorkoa alkaneelta kuukaudelta erääntymispäivästä lähtien erääntyneestä kokonaissummasta. Laskun maksuviivästys katsotaan aina olennaiseksi Sopimuksen rikkomukseksi.

 

Jos kyseessä ovat jatkuvat toimitukset, ja Ostajan maksu viivästyy lähetetyn laskun osalta, on Myyjällä oikeus pidättää Ostajan mahdolliset tulevat toimitukset tai keskeyttää jatkotyöt ja/tai tässä yhteydessä vaatia myöhempien toimitusaikojen siirtämistä Ostajan maksuviivästystä vastaavalla ajanjaksolla.

 

Myyjä pidättää itsellään tavaran omistusoikeuden, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

 

9 Virheet ja puutteet

Ostaja on velvollinen tarkastamaan ja testaamaan toimituksen välittömästi sen vastaanotettuaan niin perusteellisesti kuin tilanne vaatii varmistaakseen, onko toimituksessa puutteita, tai onko toimitus tilausvahvistuksen mukainen sekä laadullisesti että määrällisesti.

 

Voidakseen väittää, että toimitetussa tavarassa on vikoja tai puutteita (jäljempänä "Virheet"), Ostajan on tehtävä kirjallinen reklamaatio Myyjälle välittömästi sen jälkeen, kun Virheet on havaittu tai ne olisi pitänyt havaita. Reklamoinnin yhteydessä Ostajan tulee ilmoittaa ja pyynnöstä osoittaa, miten Virheet ilmenevät. Myyjä on ainoastaan vastuussa niistä Virheistä, jotka Ostaja on reklamoinut 1 viikon kuluessa viallisesta toimituksesta.

 

Myyjä ei ole koskaan vastuussa, eikä sitä pidetä Sopimuksen rikkomuksena, jos ilmenee suunnittelusta johtuvia Virheitä, mikäli suunnittelu on sovitun mukainen. Myyjä ei myöskään vastaa Virheistä, jotka johtuvat Ostajan omista olosuhteista, kuten huollon puutteesta, virheellisestä käytöstä, Myyjän ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimitetun tavaran muutoksista ja toimenpiteistä.

 

Jos toimitetussa tavarassa on Virheitä, Myyjä voi valita, haluaako Myyjä:

   a) korjata Virheet,

   b) suorittaa uudelleentoimituksen tai Virheet korjaavan osatoimituksen,

   c) antaa Ostajalle suhteellisen hinnanalennuksen.

 

Siinä tapauksessa, että Ostajan arvioidaan kohtuudella voivan itse suorittaa korjaustoimenpiteen, katsotaan korjaus suoritetuksi lähettämällä virheetön osa ja/tai korjausohjeet.

 

Mikäli Myyjä valitsee korjauksen, uudelleentoimituksen tai Virheet korjaavan osatoimituksen, on Myyjä velvollinen suorittamaan Virheiden korjauksen, uudelleentoimituksen tai Virheet korjaavan osatoimituksen omalla kustannuksellaan niin nopeasti kuin tilanne vaatii.

 

Mikäli Myyjä ei korjaa Virheitä, toimita uudelleen tai lähetä Virheet korjaavaa osatoimitusta olosuhteiden vaatimalla kohtuullisella nopeudella, Ostaja voi antaa kirjallisesti Myyjälle lopullisen ja kohtuullisen määräajan Virheiden korjaamiseksi,

uudelleentoimituksen tai Virheet korjaavan osatoimituksen suorittamiseksi. Määräajan on oltava vähintään 5 arkipäivää ja kulua umpeen aikaisintaan 20 arkipäivän jälkeen siitä ajakohdasta, jolloin Myyjä vastaanotti Ostajan Virheitä koskevan kirjallisen valituksen.

 

Mikäli Myyjä ei ole korjannut Virheitä, suorittanut uudelleentoimitusta tai osatoimitusta määräajan päättyessä, on Ostajalla oikeus suhteelliseen alennuksen, joka vastaa toimituksen Virheitä koskevaa osaa suhteessa kokonaistoimitukseen ja hintaan.

 

Mikäli Virheet ovat merkittävät, voi Ostaja purkaa Sopimuksen virheellisen osan osalta. Ostaja voi purkaa Sopimuksen virheettömän tavaran osalta ainoastaan, jos se on sellaisessa yhteydessä virheellisen osan kanssa, ettei se kohtuudella voi toimia tyydyttävästi yksinään.

 

Mikäli Ostaja peruuttaa Sopimuksen, on Ostajalla  oikeus korvaukseen näissä Ehdoissa määritellyin rajoituksin.

 

Ostaja ei voi asettaa muita vaatimuksia Myyjää kohtaan Virheiden vuoksi.

 

Mikäli Ostaja on valittanut Virheistä ja käy ilmi, että Myyjästä johtuvia virheitä ei ole, Ostajan on korvattava Myyjälle tällaisessa yhteydessä mahdollisesti aiheutuneet kulut, mukaan lukien tarkastus- ja rahtikulut.

 

Tavaran vaihto tai korjaus ei aiheuta uuden reklamaatioajan aloitusta.

 

10 Peruutus

Mikäli Sopimusta, mukaan lukien nämä Ehdot, on rikottu merkittävällä tavalla, on rikkomattomalla Osapuolella oikeus irtisanoa Sopimus kohtuullisella varoitusajalla, jos rikkova osapuoli ei korjaa rikkomusta ennen irtisanomisajan päättymistä. Tällainen kohtuullinen irtisanomisaika ei voi olla 10 työpäivää lyhyempi.

 

Varoitusajan kuluessa tapahtuva toimitus tai maksaminen katsotaan rikkomuksen korjaamiseksi.

 

11 Vastuunrajoitus

Osapuolet ovat vastuussa toisilleen Tanskan lain yleisten sääntöjen mukaisesti näistä Ehdoista seuraavin rajoituksin.

 

Myyjää ei voida missään tapauksessa, huolimattomuuden asteesta riippumatta, pitää vastuussa minkäänlaisista välillisistä tappioista, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, liiketappiot, tietojen menetys, menetetty voitto, korkotappiot tai kolmansista osapuolista johtuvat kulut eikä muu  välillinen menetys tai vahinko.

 

Myyjä on kuitenkin vastuussa välillisistä tappioista, jotka aiheutuvat törkeästä huolimattomuudesta.

 

Mikäli Myyjälle syntyy vahingonkorvausvastuu edellä mainitusta riippumatta, rajoittuu vahingonkorvausvastuu aina kyseessä olevan tilauksen nettohintaan, kuitenkin enintään 200.000 DKK:hon tehtyä tilausta kohden.

 

Myyjällä on tuotevastuu soveltuvan lainsäädännön mukaisesti milloin tahansa, mutta Myyjä ei ota vastuuta laajemmalti. Kaikista laissa säätämättömistä tuotevastuista on Myyjä siten nimenomaisesti irtisanoutunut.

 

12 Force majeure/ylivoimainen este

Kumpaakaan Osapuolta ei voida pitää vastuullisena olosuhteista, joita voidaan kuvata ylivoimaiseksi esteeksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, sota, mellakat, kapina, yleislakko, tulipalo, vesivahinko,  luonnonkatastrofit, valuuttarajoitukset, tuonti- tai vientikiellot, yleisen liikenteen katkeaminen, energiansaannin katkeaminen tai katkokset, laajat virus- tai haittaohjelmahyökkäykset sekä ylivoimaisen esteen kohdatessa alihankkijoita.

 

Ylivoimaisen esteen sattuessa tulee esteen saaneen Osapuolen ilmoittaa toiselle Osapuolelle niin pian kuin mahdollista ja 20 työpäivän kuluessa ylivoimaisen esteen sattumisesta.

 

Mikäli ylivoimainen este kestää yli 60 päivää, on toisella Osapuolella oikeus peruuttaa Sopimus. Sellainen peruutus astuu voimaan tulevaisuudessa, koska Ostajan on maksettava viimeistään 10 päivän kuluessa peruuttamisesta peruutusajankohtana jo toimitetut tavarat. Tämän jälkeen kumpikaan Osapuoli ei voi esittää muita vaatimuksia toiselle Osapuolelle.

 

13 Luottamuksellisuus

Sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä molemmat Osapuolet voivat saada toisiltaan luottamuksellisia tietoja ja muuta luottamuksellista aineistoa. Molemmat Osapuolet takaavat, että he itse sekä heidän työntekijänsä ja alihankkijansa käsittelevät saamansa tiedot kaikilta osin luottamuksellisesti. Tämä säännös on voimassa rajoittamattoman ajan.

 

Tämän määräyksen lisäksi sovelletaan muita luottamuksellisuutta ja liikesalaisuuksia koskevia määräyksiä Tanskan lain mukaisesti.

 

14 Henkilötiedot

14.1 Henkilötietojen käsittely

Myyjä on Tanskan henkilötietolain alainen ja henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietolain mukaisesti. Myyjä on, vrt. henkilötietolaki, katsottava rekisterinpitäjäksi Ostajasta ja Myyjän verkkosivuilla vierailijoista rekisteröityjen tietojen osalta.

 

Myyjän rekisteröimiä henkilötietoja ei milloinkaan siirretä, myydä tai luovuteta kolmansien osapuolille, paitsi siinä määrin kuin se on tarpeen Osapuolten Sopimuksen täyttämiseksi, mukaan lukien tietojen välitys pankeille, huolitsijoille jne. Kaikki tiedot säilytetään turvallisesti ja ovat vain Myyjän luotettujen työntekijöiden saatavilla.

 

Verkkosivustolla käytetään evästeitä ostoskorin sisällön ja muiden toimintojen hallintaa varten. Eväste on termi tiedostolle, joka tallennetaan Ostajan tietokoneelle.

 

Sivusto käyttää evästeitä myös lokitilastoihin. Lokitilastoilla ymmärretään, että tilastojärjestelmä kerää anonyymiä tietoa, joka voi antaa tilastollisen kuvan siitä, kuinka monta kävijää sivustolla on ollut miltäkin verkkosivulta, jolta kävijä tulee, mistä he tulevat (verkkomainoskampanjat, bannerimainokset, linkit jne.), kuinka monta sivua ja mitkä sivut avataan Myyjän verkkosivustolla, sekä miltä sivuilta/alasivuilta Myyjän verkkosivustosta poistutaan jne. Evästeitä käytetään vain verkkosivuston ja sen toimintojen optimointiin, jolloin tehdä ostokokemuksesta mahdollisimman helppoa ja käyttäjäystävällistä sekä mitataan markkinointialoitteiden (mainoskampanjat jne.) tehokkuutta.

 

Myyjä pyytää verkkokauppaoston yhteydessä Ostajan nimen, osoitteen, puhelinnumeron, Y-tunnuksen, sähköpostiosoitteen ja mahdollisesti maksukorttitiedot, joita tarvitaan tilauksen toteuttamiseen ja joita käytetään yksinomaan tilauksen käsittelyyn. Maksukorttitietoja lukuun ottamatta tiedot välitetään ja tallennetaan sähköisesti salaamattomassa muodossa. Itse "sopimusta" (ostosopimusta) ei tallenneta Myyjän toimesta siten, että Asiakas voi myöhemmin kirjautua sisään ja nähdä/muuttaa tilaa.

 

Lisäksi rekisteröidään Ostajan IP-osoite, josta osto on tehty. Tästä tiedosta ei yleensä ole hyötyä, mutta sitä voidaan käyttää mahdollisessa poliisitutkintatapauksessa. Kaikista vilpillisistä tilauksista ilmoitetaan poliisille!

 

14.2 Uutiskirje

Ostaja voi halutessaan lisätä sähköpostiosoitteensa myyjän postituslistalle saadakseen säännöllisesti uutisia ja muuta tietoa Myyjältä. Ostaja itse voi rekisteröidä tämän palvelun ja poistaa sen milloin tahansa ja veloituksetta verkkosivustolla.

 

14.3 Henkilötietoja koskeva tarkastus- ja vastalauseoikeus

Ostaja voi ottaa yhteyttä Myyjään, ks. kohta 18, mikäli halutaan tietoa siitä, mitä tietoja Ostajasta on rekisteröity ja käsitelty. Mahdollisten vastalauseiden perusteella Myyjä tekee poistoja ja/tai korjauksia Ostajan toivomassa laajuudessa, mikäli tämä ei estä kauppasopimuksen täyttämistä tai riko lakia.

 

14.4 Markkinointi

Myyjä käyttää tietoja Ostajan nimestä, osoitteesta, sähköpostiosoitteesta jne. ainoastaan Ostajan tilauksen täyttämiseen ja Ostajan tiedottamiseksi, mikäli toimituksessa ilmenisi odottamattomia ongelmia.

 

14.5 Tietojen säilytys ja poisto

Ostajan tilausta koskevia tietoja ja muita ostotietoja säilytetään 5 vuotta, ellei Tanskan laki edellytä pidempää säilytystä, minkä jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti, elleivät tiedot ole edelleen tärkeitä Myyjälle, esim. uusien tilausten tai vastaavien toteuttamiseksi. Tämä varmistaa mm. reklamaatioiden asianmukaisen käsittelyn.

 

15 Alihankkijat

Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita vapaasti. Tällaiset alihankkijat ovat luottamuksellisuuden alaisia ​​samassa laajuudessa kuin Myyjä.

 

16 Tulkinta ja muutokset

Näitä Ehtoja sovelletaan siltä osin kuin niistä ei nimenomaisesti ja kirjallisesti poiketa Ostajan ja Myyjän välillä. Myöhemmät poikkeamat Sopimuksesta tai Ehdoista voidaan tehdä vain uuden sopimuksen tai Sopimukseen tehtävän kirjallisen lisäyksen kautta.

 

Myyjä voi milloin tahansa tarkistaa ja/tai muuttaa Ehtoja. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo tehtyihin Sopimuksiin.

 

17 Lain ja paikan valinta

Osapuolten väliset Ehdoista, Sopimuksesta tai Myyjän palveluista johtuvat erimielisyydet, joita osapuolten välillä ei voida ratkaista sovinnollisesti, on ratkaistava Tanskan lain mukaisesti Myyjän kotipaikan tavallisissa tuomioistuimissa Randersin käräjäoikeudessa.

 

18 Myyjän tiedot

BioNutria Denmark ApS

Y-numero: 21403644

 

Europavej 6

8990  Fårup

 

bio@bionutria.dk

 

01.04.2023