Bionutria Nyhedsbrev

Nyhedsbrev Maj, 2015

Mikronæring til majs.

I 2014 blev der gennemført en landsforsøgsserie omhandlende mikroæringsstoffer til majs. Der var et pænt merudbytte for flere af de valgte løsninger. Fx gav tilførsel af 2x2 L. BioBor 150 næsten 1000 FE i merudbytte. Det giver grund til yderligere opmærksomhed på forsyningen med mikronæringsstoffer til majs.

Majs har et relativt højt behov for bor og zink og et manganbehov på niveau med kornafgrødernes. Fælles for disse næringsstoffer og flere andre mikronæringsstoffer er, at man ikke altid kan stole på, at jorden stiller nok til rådighed. Mange mikronæringsstoffer findes i store mængder i jorden, men ofte spiller jordens kemi negativt ind på optageligheden. Fx har de fleste danske jorde rigeligt mangan i sig, men mangan bindes let i jorden, og ved højt iltindhold og højt reaktionstal stiller jorden meget lidt af jordpuljen til rådighed for planten. På samme måde kan bormangel optræde under tørre forhold, selvom jorden i teorien indeholder bor nok, og selvom man måske har tildelt bor med startgødning. Derfor bør man imødegå jordkemiens eventuelle begrænsning i optagelse af mikronæringsstoffer med bladgødskning.

Da mikronæringsstoffer ikke er mobile i planten, vil de nyeste skud aldrig være dækket ind. Derfor er det ikke nok at lave en tidlig tildeling, og tro at planten herefter klarer sig. Mikronæringsstoffer skal tildeles gentagne gange, og derfor er det afgørende, at vælge en formulering der er blandbar med plantebeskyttelsesmidler. Med gentagne tildelinger får man også maximal effekt af de svampehæmmende og forgrønnende egenskaber, der er i visse mikronæringsstoffer som fx kobber og jern.

At tildele mikronæringsstoffer skal betragtes som en forsikring. En forsikring mod mangel hvor jordens indhold eller jordens kemi forhindrer tilstrækkelig optagelse via rødderne. Derfor vil man ikke altid opleve sikre merudbytter for bladgødskning med mikronæring. Og derfor skal forsikringspræmien stå i rimeligt forhold til den forventede gevinst. BioNutria mener, at man for max. 150-200 kr./ha bør kunne dækkes ind mod mangel på mikronæring i majs incl. bor og mangan. Bor og Mangan alene bør ikke koste mere en 50-75 kr./ha afhængig af dosis. Man kan vælge at forsikre sine marker fra en kant af eller lave en risikovurdering. Risikoen for mangel og dermed muligheden for gevinst vil være størst på sandede jorde under tørre forhold og højt reaktionstal. I praksis betyder det, at mange majsmarker er i risikozonen. Især i et tørt forår.

I majs bør man tildele 300-500 g. bor og 300-500 g. mangan i ren form og supplere med en mikronæringsblanding, der dækker de øvrige stoffer ind og giver maximal udnyttelse af de svampehæmmende egenskaber, der er i mikronæring. I praksis kan det gøres ved at blande 1-2 l. BioBor 150 og 1-2 l. BioMangan 180 NS i hver ukrudstsprøjtning og supplere disse med 3 l BioCropOpti ML, samt tildele yderligere 3 L BioCropOpti ML ved svampesprøjtning. Alle nævnte produkter er blandbare indbyrdes og med de plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i majs.

BioNutria har de sidste 4 år leveret mangan, bor og andre mikronæringsstoffer til landbrug i Danmark og udlandet. Vi har udviklet en produktserie, der adskiller sig markant fra de øvrige mikronæringsprodukter på mikronæring skal tildeles som letopløselige og umiddelbart plantetilgængelige stoffer i flydende form. Produkterne skal designes så man sikrer maksimal og hurtigst mulig optagelse i planten og eventuelle problemer med hårdt vand skal afhjælpes. Endelig skal produkterne kunne blandes med planteværnsmidler, så de ikke giver ekstra kørsler, og så man kan få gentaget sine behandlinger uden kørselsomkostning. Alle vore produkter lever op til dette. De er baseret på små, letoptagelige molekyler. De indeholder spredeklæbemiddel så man får hurtig og sikker dækning af planten. De indeholder kompleksbinder, så problemer med hårdt vand imødegås. Og de er meget blandbare med planteværnsmidler.

Betydningen af spredeklæbemiddel er netop dokumenteret af Københavns Universitet og fremlagt på dette års plantekongres. Her blev de forskellige mangantyper sammenlignet og konklusionen var, at mangansulfat med spredeklæbemiddel er den rigtige måde at tildele mangan på. Mangansulfat med spredeklæbemiddel er netop hvad BioNutria baserer alle manganprodukter på.

I 2015 vil man kunne følge vore produkter i en række landsforsøg og private demonstrationer landet over. Vi glæder os til at vise produkterne og deres egenskaber frem for et endnu større publikum og glæder os til at møde landmænd, konsulenter og andre interessenter i marken i vækstsæsonen.

Med venlig hilsen
BioNutria.

Rådgivning
Ove Andersen

Mobil: +45 2043 9087
e-mail: bio@bionutria.dk

 

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!