Om Biologisk Gödning

Vad är biologisk gödning?

Enligt vår terminologi är biologisk gödning ett gödningsmedel som förutom oorganiska näringsämnen även innehåller kolhydrater (CH2O)n. Dessutom kan gödningen innehålla andra organiska näringsämnen, aminosyror etc.

Sett till sin sammansättning är BioGolf® en äkta biologisk gödning. 


Kännetecknande för BioGolf® är att gödningsmedlet inte bara tillför växterna näringsämnen, utan att de ingående kolhydraterna även göder jordens mikroliv. En viktig sidoeffekt vid gödning med BioGolf® är att växterna får ett utpräglat sunt utseende.


Kolhydraternas betydelse för mikrolivet

Oberoende forskning (Parent 1996) har visat att en aktiv mikrobiell fauna ger sunda växter, stabila strukturer i biomassan, mindre urlakning av näringsämnen och ökad tillgänglighet för en rad näringsämnen. 

Andra undersökningar visar att mikroorganismer – på ett naturligt sätt - producerar antibiotika och vitaminer som aktivt absorberas av växterna. Det finns alltså goda skäl att verka för att mikrolivet får så goda betingelser som möjligt. Ett enkelt men effektivt sätt att förbättra förhållandena för mikrolivet är att tillföra kolhydrater - brist på lättillgängligt kol är den största begränsande faktorn för tillväxt av mikroorganismer i jord (Parent 1996).


Ett aktivt mikroliv

Ett aktivt mikroliv har, förutom av ovannämnda skäl, stor betydelse därigenom att mikroorganismerna avger polysackarider som bland annat bidrar till att bygga upp stabila jordaggregat. Jordaggregaten bildas genom adsorption av polysackarider som fäster vid lerpartiklar. Denna process är viktig för varje green, men särskilt på sandhaltiga greener med låg CEC (katjonbyteskapacitet) eftersom den minskar urlakningen av bland annat kväve.


Polysackariderna

Polysackariderna bildar föreningar med järn, aluminium, zink och koppar, och gör därmed dessa ämnen mera tillgängliga för gräset. 
Mikroorganismerna är vidare till ovärderlig nytta för att bryta ner organiska material, vilket innebär ökad nedbrytning av filtlagret. Denna nedbrytning (mineralisering) frigör bland annat kväve, svavel, fosfor och järn, som är till nytta för växterna.

BioGolf®-gödningsmedel har en sammansättning som gynnar en aktiv mikrobiell fauna. Detta ger greenkeepern stora möjligheter att minska tillförseln av en rad näringsämnen, bland annat kväve, i jämförelse med att arbeta med traditionella oorganiska och organiska gödningsmedel. Detta ger BioGolf® en stark miljöprofil.


Kolhydraternas direkta betydelse för gräsarterna

Så som framhållits ovan har lättillgängliga kolhydrater stor betydelse för jordens mikroliv, men även gräsarterna drar direkta fördelar av att bli tillförda kolhydrater som kan tas upp av växter. Sackaros kan i viss omfattning tas upp direkt av bladen (Parent 1996). 

Det är viktigt att det finns ett lager av kolhydrater i växten under hela växtsäsongen. Kolhydraterna fungerar som en direkt energikälla för återväxt om/när gräset blir utsatt för skador, sjukdomar, stress och slitage. Växtens kolhydratinnehåll är vidare mycket viktigt för dess vinterhärdighet (Beard 1973).

 

Slutsats:

 

  • Tillförsel av kolhydrater medför bland annat: 
  • Bättre jordstruktur
  • Högre CEC (katjonbyteskapacitet)
  • Bättre tillgång till en rad näringsämnen
  • Snabbare nedbrytning av filtlagret

Samtidigt som:

  • Gräset hämtar sig snabbare efter skador, sjukdomar, stress och slitage 
  • Gräset får ett sundare utseende
  • Gräsets vinterhärdighet ökar 
  • Gräset får bättre kondition under försäsong 

BioGolf®-gödningsmedlen ger, så som framgår av ovanstående, unika möjligheter att tillföra näringsämnen till växter och mikroorganismer samtidigt. Vi kan därför tryggt säga:

BioGolf® - ett gödningsmedel som står i harmoni med naturen.

Webbureau Netbums